Skip to main content

Flutningsskilmálar – sjóflutningar

 

Réttindi og skyldur vegna flutninga.

Flutningsskilmálar farmflytjenda tilgreina réttindi og skyldur vegna flutninga og eru skilgreindir á farmbréfum. Ef tjón verður á vöru er mikilvægt að láta vita af því um leið og varan er móttekin. 

Flutningsskilmálar farmflytjenda, fyrir fjölþáttaflutninga og flutning frá höfn til hafnar, gilda um sjóflutninga, þ.m.t. strandflutninga. Skilmálarnir gilda eins og þeir eru á hverjum tíma, flutningssamningar milli aðila og ákvæði siglingalaga nr. 34/1985, eftir því sem við á.

Farmbréf fyrir fjölþáttaflutninga

Flutningsskilmálar Icetransport í íslenskri þýðingu en ef eitthvað skyldi bera á milli þá gildir enski frumtextinn.

Ákvæði um „móttöku til flutnings“ (farmskírteini) B/L:

Farmflytjandi hefur tekið á móti tilgreindum fjölda eða magna gáma, annarra pakka eða eininga frá viðskiptamanni til flutnings samkvæmt öllum skilmálum farmskírteinisins, þ.m.t. töldum skilmálum, skilyrðum og undanþágum á bakhlið farmskírteinisins og viðeigandi gjaldskrár farmflytjana, frá móttökustað eða lestunarhöfn að losunarhöfn eða afhendingarstað. Viðskiptamaður samþykkir og felst á alla skilmála, skilyrði og undanþágur farmskírteinisins við móttöku þess þó að viðskiptamaður hafi ekki undirritað framskírteinið. Skilmálar, skilyrði og undanþágur farmskírteinis geta verið prentaðar, stimplaðar, skrifaðar, stimplaðar eða felldar inn á annan hátt. Rétt framseldu farmskírteini verður að skila í skiptum fyrir vöruna eða afhendingarheimild. 

Þrjú (3) samhljóða og eins dagsett frumrit farmskírteina hafa verið undirrituð þessu til staðfestingar, nema annars sé getið í þessu skjali, en þegar einu skjalinu hefur verið fullnægt ógildast hin.

Ákvæði um „móttöku til flutnings“ á forsíðu (óframseljanlegt fylgibréf):

Farmflytjandi hefur tekið á móti tilgreindum fjölda eða magna gáma, annarra pakka eða eininga frá viðskiptamanni til flutnings samkvæmt öllum skilmálum farmskírteinisins, þ.m.t. töldum skilmálum, skilyrðum og undanþágum á bakhlið farmskírteinisins og viðeigandi gjaldskrár farmflytjana, frá móttökustað eða lestunarhöfn að losunarhöfn eða afhendingarstað. Viðskiptamaður samþykkir og felst á alla skilmála, skilyrði og undanþágur óframseljanlega fylgibréfsins með því að samþykkja að varan verði flutt samkvæmt óframseljanlega fylgibréfina. Það gerir hann fyrir sína hönd sem og hönd viðtakanda og eiganda vörunnar og viðskiptamanns og ábyrgist að hann hafi heimild til að gera það það þó að enginn þeirra hafi undirritað óframseljanlega fylgibréfið og án tillits til þess hvort þeir hafi fengið eintak af því. Skilmálar, skilyrði og undanþágur farmskírteinis geta verið prentaðar, stimplaðar, skrifaðar, stimplaðar eða felldar inn á annan hátt. Túlka skal sérhverja tilvísun í þessu skjali til orðsins „farmskírteini“ sem tilvísun til orðanna „óframseljanlegt fylgibréf“. Afhending mun fara fram til skráðs viðtakanda, eða staðfests umboðsmanns hans sem sanni á sér deili, í losunarhöfn eða á afhendingarstað ef sendandi hefur ekki gefið farmflytjanda skriflegar upplýsingar sem segir annað fyrir afhendingu. Viðtakandi verður að gefa farmflytjanda eða umboðsmanni hans skrifleg fyrirmæli óski hann eftir að afhendingu til annars aðila og/eða á annað heimilisfang en segir hér að ofan í reitnum fyrir viðtakanda. Ef sendandi fellur ekki beinlínis frá rétti sínum til þess að hafa umráð yfir vörunni þar til afhending fer fram, með ákvæði á framhlið þessa ófamseljanlega fylgibréfs, eru slík fyrirmæli frá viðtakanda háð hverskyns andstæðum fyrirmælum frá sendanda.

1. Skilgreiningar

„Farmflytjandi“ í þessu farmskírteini er Icetransport og/eða dótturfélög þeirra.

„Flutingur“ er öll (eða hluti) framkvæmd og þjónusta sem farmflytjandi tekur að sér vegna þeirra vöru sem þetta farmskírteini á við um.

„Skip“ tekur bæði til sérhvers skips sem kemur í stað hins upphaflega sem og sérhvers skips er umskipa má í vegna þess sem samið er um í þessum samning.

„Viðskiptamaður“ hefur víðtæka merkingu og felur í sér sendanda, móttakanda, viðtakanda, handhafa þessa farmskírteinis, hvern þann sem á vöruna eða á rétt til eignarhalds á henni eða þessu farmskírteini sem og hvern þann sem starfar sem starfs- eða umboðsmaður eða á annan hátt í þágu slíks aðila.

„Handhafi“ er sérhver einstaklingur eða félög/lögaðili sem hverju sinni hefur þetta farmskírteini í vörslu sinni, sem eignarráð vörunnar hafa gengið til eða skráður viðtakandi vegna afsal eða framsals þessa farmskírteinis.

„Vara“ er farmur sem viðskiptamaður móttekur og felur í sér hverskyns gáma sem ekki eru látnir í té af farmflytjanda eða fyrir hans hönd.

„Gjöld“ innifela farmgjöld og allan annan kostað og fjárskuldbindingar sem viðskiptamaður hefur stofnað til og skal greiða.

„Fjölþáttaflutningur“ er þegar móttökustaður og/eða afhendingarstaður er eða eru tilgreind/ir á framhlið þessa skjals.

„Flutningur frá höfn tl hafnar“ er þegar tilgreindur flutningur í þessu farmskírteini er ekki fjölþáttaflutningur.

„Gámur“ innifelur hverskyn gám, tengivagn, flytjanlegan geymi, fleti eða bretti sem og hverskyns sambærilega flutningseiningu sem notuð er til að halda vörum saman.

„SDR“ eru sérstök dráttarréttindi skilgreind af Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og innleidd með SDR-samningi (1979).

„SDR-samningur (1979) er samningur sem var undirritaður í Brussel 21. desember 1979 varðandi breytingar á Haag-reglunum.

„Haag-reglurnar“ eru ákvæði Alþjóðasamningsins um samræmingu ákveðinna reglna sem varða farmskírteini. Samningurinn var undirritaður í Brussel 25. ágúst 1924 og hefur síðar verið breytt með samningi sem var undirritaður í Brussel 23. febrúar 1968 og með SDR-samningnum (1979).

„US COGSA“ eru lög Bandaríkja Norður-Ameríku um vöruflutninga á sjó sem voru samþykkt 16. apríl 1936.

2. Gjaldskrá farmflytjanda

Gjaldskrá farmflytjanda við fermingu er hluti þessara ákvæða. Hægt er að óska eftir gjaldskránni hjá farmflytjanda. Komi upp misræmi milli ákvæða þessa farmskírteinis og gildandi gjaldskrár gilda ákvæði þessa farmskírteinis.

3. Ábyrgð

(i) Með því að fallast á þessa skilmála ábyrgist viðskiptamaður að hann sé eigandi eða rétthafi vörunnar og farmskírteinisins og hefur heimild slíks aðila.

(ii) Viðskiptamaður er ábyrgur gagnvart farmflytjanda að upplýsingar um vöruna, eins og þær eru ritaðar á framhlið, hafi verið athugaðar af sendanda við móttöku þessa farmskírteinis. Viðskiptamaður ábyrgist að upplýsingarnar sem og hverskyns aðrar upplýsingar sem sendandi veitir, eða hafa verið veittar fyrir hans hönd, séu efnislega réttar og tæmandi að öllu leyti og að farmflytjandi gefi hvorki beint né óbeint yfirlýsingu um upplýsingarnar neinum aðila til hagsbóta.

4. Ráðning undirverktaka

(i) Farmflytjandi hefur heimild til að ráða undirverktaka á hvaða skilmálum sem er til að annast allan eða hluta flutningsins, fermingu, affermingu, geymslu, vörugeymslustarfsemi, meðhöndlun og án takmörkunar hverskyns aðrar skyldur sem farmflytjandi gæti þurft að taka að sér í tengslum við vöruna. 

(ii) Viðskiptamaður er skulbundinn því að ganga úr skugga um að ekki sé sett fram nein krafa eða ásökun á hendur neins starfsmanns, umboðsmanns eða undirverktaka framflytjanda. Það á við um en takmarkast ekki við hleðslumenn og rekstraraðila vörugeymslna sem skyldi leggja á þá eða leitast við að leggja á einhvern þeirra eða skip í eigu þeirra nokkura ábyrgð í sambandi við vöruna. Ef slík krafa eða ásökun á sér stað skal verja farmflytjanda og bæta honum skaðann og halda honum ósködduðum af afleiðingunum. Sérhver slíkur starfsmaður, umboðsmaður eða undirverktaki skal njóta hagsbóta af öllum undanþágum, takmörkunum, ákvæðum, skilyrðum og réttindum í þessu skjali sem eru til hagsbóta fyrir farmflytjanda rétt eins og þau ákvæði væru gerð til hagsbóta fyrir þá. Hvað þessi ákvæði varðar þá gerir farmflytjandi þennan samning ekki eingöngu fyrir sína hönd heldur einnig sem umboðsaðili og fulltrúi slíkra starfsmanna, umboðsmanna og undirverktaka. Komi upp tap, skemmdir, tafir eða annað á farmflytjandi rétt á greiðslu frá viðskiptamanni, á hverskyns upphæð, sem viðskiptamaður endurheimtir/getur endurheimt frá sérhverjum starfsmanni, umboðsmanni eða undirverkta farmflytjanda.

(iii) Í þessari grein nær orðið „undirverktaki“ til beinna og óbeinna undirvertaka sem og starfsmanna og umboðsmanna þeirra.

(iv) Viðskiptamaður skuldbindur sig ennfremur til að ganga úr skugga um að ekki sé lögð krafa eða ásökun, hvernig sem slíkt kann að tengjast vörunni, sem leggur eða leitast við að leggja nokkura skuldbindingu á farmflytjanda varðandi vöruna eða flutning vörunnar. Viðskiptamaður skuldbindur sig því hvort sem ásökun leiði af vanrækslu á hendi farmflytjanda eða ekki, nema samkvæmt skilmálum og skilyrðum þessa farmskírteinis. Ef slík krafa eða ásökun er gerð skal viðskiptamaður verja farmflytjanda, bæta honum skaðann og halda honum ósködduðum af öllum afleiðiningum.

5. Ábyrgð farmflytjanda.

Flutningur frá höfn til hafnar: Ef umbeðinn flutningur, samkvæmt þessu farmskírteini er frá höfn til hafnar skal ábyrgð farmflytjanda (ef einhver er) vegna taps eða skemmda á vörunum ákvörðuð samkvæmt þeim landslögum sem áskilja að Haag-reglurnar gildi um þetta farmskírteini eða samkvæmt Haag-reglunum. Þetta á við það tap eða þær skemmdir sem geta orðið frá og með fermingu vörunnar í hverskyns skip, til og með affermingar úr skipinu eða öðru skipi sem vörunum hefur verið umskipað í. Þrátt fyrir það það sem tekið er fram hér á undan ber farmflytjandi alls enga ábyrgð vegna taps eða skemmda á vörum, hvernig sem þær orsakast, þegar slíkt tap eða skemmdir verða fyrir fermingu í skipið eða eftir affermingu úr skipinu.

6. Ábyrgð farmflytjanda

Fjölþáttaflutningur:

Ef flutningur, samkvæmt farmskírteini þessu, er fjölþáttaflutningur tekur farmflytjandi framkvæmdina að sér og/eða útvegar í eigin nafni framkvæmd flutningsins frá viðtökustað eða lestunarhöfn til losunarhafnar eða afhendingarstaðar. Farmflytjandi ber ábyrgð á tapi eða skemmdum sem geta orðið á meðan á flutningi stendur nema annað sé tekið fram í þessu farmskírteini. Farmflytjandi er ábyrgur frá því veitir vöru viðtöku og þar til að afhending hefur sér stað, að því marki sem fram er tekið hér á eftir eða annars staðar í þessum skilmálum.

1. Ef ekki er vitað á hvaða stigi flutningsins tapið eða skemmdirnar urðu:

a) Undanþágur.

Farmflytjandi ber ekki ábyrgð á hverskyns tapi eða skemmdum ef slíkt tap eða skemmdir orsakast af:

(i) athöfnum eða athafnaleysi, ólögmætri háttsemi eða vanrækslu viðskiptamanns;

(ii) vöntun eða ófullnægjandi pökkun á vöru, sem vegna eðlis síns rýrnar eða skemmist sé henni ekki pakkað inn eða það gert með ófullnægjandi hætti;

(iii) ófullnægjandi, gölluðum eða ónákvæmum pakkningum, merkingum eða magnlýsingum á vöru, umbúðum eða flutningseiningum;

(iv) meðferð, fermingu, frágangi eða affermingu vörunnar af viðskiptamanni eða einhverjum fyrir hans hönd;

(v) eðlislægum eða eigin galla vörunnar;

(vi) verkfalli, verkbanni, stöðvun eða takmörkun vinnuafls;

(vii) kjarnorkuslysi;

(viii) hverskyns orsök eða tilfelli sem farmflytjandi gat ekki komist hjá eða gat ekki komið í veg fyrir með eðlilegri árvekni.

(b) Sönnunarbyrði

Sönnunarbyrði um að tapið eða skemmdirnar hafi orðið vegna einnar eða fleiri orsaka eða tilfella er um getur í þessari 6. grein (1) hvílir á farmflytjanda nema farmflytjandi sýni fram á að við viðkomandi aðstæður var hægt að kenna um einni eða fleiri af þeim orsökum eða tilfelli er greinir frá í 6. grein (1)

(a) (ii), (iii), (v) eða (vi) um tapið eða skemmdirnar ber að telja að svo hafi verið. Viðskiptamaður á rétt á að sanna að tapið eða skemmdirnar hafi í raun og veru hvorki orðið algjörlega né að hluta af einni eða fleiri ofantöldum orsökum eða tilfellum vilji hann það.

(c) Takmörkun ábyrgðar

Samanlagðar bætur skulu undir engum kringumstæðum fara fram úr SDR 2 fyrir hvert kílógramm brúttóþunga tapaðrar eða skemmdrar vöru, að undanskildu því sem gert er ráð fyrir í 7. grein (iii).

(2) Ef vitað er á hvaða stigi flutnings tapið eða skemmdirnar urðu:

Þrátt fyrir öll ákvæði 6. greinar (1) en alla jafna að tilskildum 5., 20. og 24. greinum skal ákvarða ábyrgð farmflytjanda gagnvart slíku tapi eða skemmdum ef vitað er á hvaða stigi flutningsins tapið eða skemmdirnar:

(a) eftir ákvæðum hverskyns alþjóðasamþykktar eða landslaga, sem:-

(i) eru ófrjávíkjanleg með samningi til skaða fyrir viðskiptamanna; og

(ii) gilt hefðu ef viðskiptamaður hefði gert sérstakan samning við farmflytjanda um þann hluta flutningsins þar sem tapið eða skemmdirnar urðu og fengið í hendur skjal því til staðfestingar sem gefa verður út til að gefa slíkri alþjóðasamþykkt eða landslögum gildi; eða

(b) ef engin alþjóðsamþykkt eða landslög giltu vegna 6. greinar (2) (a), eftir Haagreglunum, ef vitað er að tapið eða skemmdirnar hafi orðið úti á sjó eða á vötnum, ám eða skurðum; eða

(c) samkvæmt ákvæðum 6. greinar (1) ef ákvæði 6. greinar (2) (a) eða (b) eiga ekki við.

Að því er varðar þessa 6. grein (2) skulu tilvísanir í Haagreglunum til sjóflutninga teljast fela í sér tilvísun til flutninga á vötnum, ám eða skurðum og ber að túlka Haagreglurnar samkvæmt því. Ef Haagreglurnar gilda vegna 6. greinar (2) (b) þá takmarkast ábyrgð farmflytjanda rétt eins og gert er ráð fyrir í 7. grein (iii).

(3) Ef ekki er getið um viðtökustað eða afhendingarstaða á forsíðu þessa skjals:

Farmflytjandi ber alls enga ábyrgð á tapi eða skemmdum á vörunni, af hverju sem þær stafa, ef tapið eða skemmdirnar verða fyrir fermingu í skipið og ekki er getið um viðtökustað á forsíðu þessa skjals. Farmflytjandi ber alls enga ábyrgð á tapi eða skemmdum á vörunni, af hverju sem þær stafa, ef tapið eða skemmdirnar verða eftir affermingu í skipið og ekki er getið um afhendingarstað á forsíðu þessa skjals.

7. Upphæð bóta

(i) Að tilskildum 5., 6., 8. og 24. greinum og málsgreinum (ii), (iii) og (iv) í þessari grein skal reikna bætur vegna taps eða skemmda á vörum þegar, farmflytjandi ber bótaábyrgð, eftir verðmæti vörunnar samkvæmt vörureikningi en hverskyns tap eða skemmdir að hluta skal reikna hlutfallslega.

Það verðgildi sem varan hefði haft á þeim stað og tíma sem hún ætti að afhendast viðskiptamanni samkvæmt samningi, eða hefði átt að afhendast ákvarðar hver bótafjárhæðin er.

(ii) Ef verðmæti vörunnar samkvæmt vörureikningi liggur ekki fyrir skulu slíkar bætur reiknaðar eftir verðmæti slíkrar vöru á þeim tíma og stað þegar og þar sem afhending til viðskiptamanns fer fram samkvæmt samning, eða þegar varan hefði átt að vera afhent. Verðmæti vörunnar skal ákvarða samkvæmt kauphallarverði. Ef ekki er um slíkt verðlag að ræða þá skal ákvarða verðmæti vörunnar samkvæmt gildandi marksverði. Ef hvorki er um að ræða neitt kauphallarverð né gildandi markaðsverð þá skal ákvarða verðmæti vörunnar með vísan til eðlilegs verðmætis vöru sömu tegundar og gæða.

(iii) Hafi ekki verið beinlínis samið um annað í þessu skjali skulu bætur ekki vera hærri en SDR 2 fyrir hvert kílógramm brúttóþunga tapaðrðar eða skemmdrar vöru, nema að vermæti slíkrar vöru hafi verið gefið upp af sendanda fyrir fermingu og það skráð á forsíðu þessa farmskírteinis í reitinn með fyrirsögninni „vörulýsing“ og viðbótarflutningsgjald sé greitt af uppgefnu verðmætu, sé þess krafist.

8. Almennt

(i) Farmflytjandi ábyrgist hvorki að varan komi til losunarhafnar eða afhendingarstaðar á neinum sérstökuma tíma né að varan nái nokkrum sérstökum markaði eða notkun.

Farmflytjandi er ekki undir neinum kringumstæðum ábyrgur fyrir nokkru beinu, óbeinu eða afleiddu tapi eða skemmdum sem tafir kunna að orsaka.

(ii) Farmflytjandi er ekki undir neinum kringumstæðum eða á neinn hátt ábyrgur fyrir beinu, óbeinu eða afleiddu tapi eða skemmdum eða fyrir ágóðatapi, nema annað sé tilgreint í þessu skjali.

(iii) Ábyrgð farmflytjanda í sambandi við eða vegna útvegunar gáms fyrir viðskiptamann ákvarðast af skilmálum þessa farmskírteinis. Það gildir bæði áður og eftir að varan er móttekin af farmflytjanda til flutnings eða afhendingar til viðskiptamanns.

9. Tilkynning um tap og fyrning kröfu

Ef að farmflytjanda eða umboðsmönnnum hans í losunarhöfn eða á afhendingarstað hefur ekki verið tilkynnt skriflega um tap eða skemmdir áður eða um leið og varan er færð í vörslu viðskiptamanns telst slík færsla veita löglíkur fyrir því að farmflytjandi hafi afhent vöruna eins og lýst er í þessu farmskírteini. Gildir það einnig ef að farmflytjanda eða umboðsmönnum hans í losunarhöfn eða á áfangastað hefur ekki verið tilkynnt um almennt eðli slíks taps eða skemmda áður eða um leið og varan kemst í vörslu viðskiptamanns.

Ef svo kemur fyrir að tapið og skemmdirnar eru ekki sýnilegar verður að tilkynna slíkt skriflega innan þriggja daga frá afhendingu. Farmflytjandi skal ávallt vera laus undan allri ábyrgð ábyrgð, nema mál sé höfðað. Það þarf að vera tilkynnt innan 9 mánaða frá afhendingu vörunnar eða frá þeim degi sem að varan hefði átt að vera afhent.

10. Varnir og takmarkanir farmflytjanda

samninga skulu þær undanþágur, ábyrgð, varnir, réttindi og ábyrgðartakmarkanir sem koma fram í þessu farmskírteini gilda í hverskyns málarekstri gegn farmflytjanda vegna tafa, taps eða skemmda á vörunni. Það gildir jafnvel þótt tapið, skemmdirnar eða tafirnar hafi orsakast af óhaffærni, vanrækslu, grundvallarbroti eða höfnun samnings.

Á hendur farmflytjanda skal ekki koma til vaxta af neinni kröfu fyrr en frá uppkvaðningu dóms.

11. Flutningsaðferðir og leiðir

(1) Farmflytjanda er hvenær sem er og án þess að tilkynna viðskiptamanni heimilt að:

(i) nota hverskyns flutnings- eða geymsluaðferð;

(ii) flytja vöruna úr einu flutningstæki í annað. Þar með talið er að umskipa eða flytja vöruna með öðru skipi en því sem tilgreint er á forsíðu eða með hverskyns öðrum flutningstækjum. Það gildir jafnvel þótt umskipun eða flutningur vörunnar hafi ekki verið ætlaður eða ráðgerður í þessu skjali;

(iii) sigla án hafnsögumanns og fara hvaða leið sem er, á hvaða hraða sem er sem og að halda til, snúa aftur til og dvelja í hvaða höfn eða á hvaða stað sem er. Þar með er talin sú lesturnarhöfn sem er tilgreind í þessu skjali. Einnig er honum heimilt að velja fara í hvaða röð sem er á leiðinni eða utan hennar eða í gagnstæða átt til eða fram hjá losunarhöfn einu sinni eða oftar til að taka eldsneyti eða ferma eða afferma farm. Honum er heimilt að taka um borð eða setja í land hvaða mann eða menn sem er. Ekki skiptir máli hvort það er í sambandi við yfirstandandi, fyrri eða síðari ferð eða, takmarkalaust, í hverskyns öðrum tilgangi. Honum er heimilt að fara frá og koma aftur í þá losunarhöfn eða þeim afhendingarstað sem gert er ráð fyrir í skjali þessu og í samræmi við framanskráðar heimildir er honum heimilt að fara fyrir afhendingu vörunnar og losa vöruna í slíkri höfn. Einnig er honum heimilt draga eða láta draga, fara í reynsluferðir, stilla áttavita eða tæki, annast viðgerðir eða fara í þurrkví með eða án farms um borð;

(iv) ákvarða hvort losa eigi eða fjarlægja eigi vöru sem hefur verið sett í gám og/eða ákvarða hvort senda eigi hana áfram í gámnum eða annan hátt;

(v) ferma og afferma vöruna í hvaða höfn eða höfnum, eða á hvaða stað eða stöðum sem er og geyma vöruna án tímamarka í slíkri höfn eða höfnum eða á slíkum stað eða á stöðum. Ekki skiptir máli hvort slík höfn er tilgreind eða ekki á forsíðu sem lestunar- eða losunarhöfn eða ekki.

(2) Telja skal innan umsamins flutnings og ekki úrleiðis hvað sem gert er eða er látið ógert samkvæmt málsgrein (1) og hverskyns tafir sem af því kann að leiða. 

12. Opinber fyrirmæli, styrjaldir, farsóttir, ís, verkföll o.fl.

(i) Skipstjóra og/eða farmflytjanda er frjálst að fylgja því sem berst frá ríkisstjórnum eða hverskyns aðilum sem starfa eða segjast starfa samkvæmt heimild ríkisstjórna. Þetta á við um hverskyns fyrirskipanir, fyrirmæli eða tillögur varðandi fermingu, brottför, siglingaleiðir, viðkomuhafnir, stöðvanir, ákvörðunarstað, komu, affermingu, afhendingu eða önnur atriði. Gildir þetta einnig um það sem kann að berast frá hverskyns nefndum eða aðilum sem hafa rétt til að gefa fyrirskipanir, fyrirmæli eða leggja fram tillögur samkvæmt skilmálum húftryggingar skipsins.

(ii) Heimilt er að afferma vöruna í lestunarhöfn eða hvað höfn sem skipstjóri eða farmflytjandi telur örugga og hentuga telji skipstjóri eða farmflytjandi að fyrirhuguð fer sé óörugg, ólögleg eða óráðlega vegna yfirvofandi eða yfirstandandi styrjaldar, styrjaldaraðgerða eða ófriðar.

(iii) Komi til þess að skipstjóri eða farmflytjandi efi á einhverjum tímapunkti að skipið komist örugglega og tafarlaust til lestarhöfn, geti farið úr eða inn í losunarhöfn eða efist skipstjóri eða farmflytjandi að hann geti affermt þar á eðlilegan hátt og/eða haldið ferðinni áfram þaðan má afferma vöruna í lestunarhöfn eða sérhverri höfn sem þeir eða einhver þeirra telja örugga og hentuga eða á hvern annan hátt sem þeim þóknast en er í samræmi við þær heimildir sem um getur í 11. grein. Þetta gildir ef upp koma aðstæður líkt og hverskyns hindranir, áhættur, tafir, erfiðleikar eða óhagræðis og jafnvel þótt kringumstæðurnar sem orskaka hindrun, töf, erfiðleika eða óhagræði hafi verið hendi þegar tekið var við vörunni til flutnings eða þegar þessi var samningur var gerður. Þar með talið og algjörlega án takmörkunar er raunveruleg eða yfirvofandi farsótt, sóttkví, ís, verkfall, verkbann, órói á vinnumarkaði, bann, þrengsli eða örðugleikar við fermingu eða affermingu.

(iv) Farmflytjandi getur hvenær sem er frestað samningnum, gert hlé á honum eða fellt hann niður í þeim tilfellum sem um getur í öllum í liðum þessarar greinar. Gildir það jafnvel áður en varan hefur verið móttekin og/eða hún fermd og/eða farmskírteini hefur verið gefið út. Hvort sem varan er affermd eða ekki telst affermings hverskyns farms samkvæmt ákvæðum þessa liðar og/eða lok flutnings vegna hverskyns framangreindra fyrirskipana eða fyrirmæla efnd samnings.

(v) Við framangreindir aðgerðir ber viðskiptamaður ábyrgð á öllum viðbótarfarmgjöldum og biðdagagjöldum sem og öllum gjöldum og kostnaði sem skipstjóri og farmflytjandi verða fyrir.

(vi) Það skal tilkynna viðtakanda um slík tilfelli sem koma fram í þessari grein ef mögulegt er en án ábyrgðar farmflytjanda.

13. Viðskiptamaður fari að lögum staðar

Viðskiptamaður er ábyrgur fyrir og ber að verja, bæta og halda farmflytjanda og skipi ósködduðu vegna hverskyns greiðslna, útgjalda, sekta, gjalda, tolla, skatta, álagninga, tapa, skemmda eða kyrrsetninga sem farmflytjandi kann að verða fyrir, kemur sér í eða lögð eru á hann eða skipið í sambandi við vöruna. Gildir þetta um hvaða sakir sem er og eru þar með talin eðli, gæði og ástand hvort sem farmflytjandi eða skipstjóri þekki til eða ekki. Viðskiptamaður er einnig ábyrgur vegna hverskyns aðgerða eða kröfu ríkisstjórnar, stjórnvalda eða aðila sem segist starfa samkvæmt heimild þeirra, handlagningar vegna málaferla eða tiltraun til töku. Viðskiptamaður er ábyrgur vegna rangra eða ófullnægjandi merkinga, tölu- eða viðtakandamerkingar pakka eða lýsingar. Farmflytjandi er ekki ábyrgur fyrir hverskyns athöfnum eða athafnaleysi viðskiptamanns og ber viðskiptamaður ábyrgð á að útvega vottorð ræðisskrifstofu, öryggis-, heilbrigðis eða tollyfirvalda eða önnur skírteini sem eiga að fylgja vörunni eða eru nauðsynleg til að fullnægja hverskyns lögum og reglugerðum sem sett eru um vöruna af yfirvöldum í sérhverri höfn eða stað. Viðskiptamaður ber ábyrgð á og skal greiða farmgjald vegna endursendingar og öll gjöld sem tengjast því ef vöru kemur til þess að vöru sé synjaður innflutningur. 

14. Hitastýrður farmur

(i) Viðskiptamaður ábyrgist að afhenda ekki neina vöru sem þarfnast hitastýringar til flutnings án þess að hafa afhent skriflegar upplýsingar um eðli hennar og hitastigið sem varan þarf að halda. Ef viðskiptamaður fyllir eða fyllir af hálfu hitastýrðan gám ábyrgist hann að vörunni hafi verið hlaðið á réttan hátt og við rétt hitasig í gáminn og loftop ef þess er krafist. Hann ábyrgist einnig að hann hafi stillt hitastillitækið sitt og loftop á fullnægjandi hátt áður en varan er afhent til farmflytjanda. Farmflytjandi er ekki ábyrgur fyrir nokkru tapi eða skemmdum á vörunni, hverjar sem þær eru ef að ofangreindum skilyrðum hefur ekki verið fullnægt. 

(ii) Farmflytjandi er ekki ábyrgur fyrir nokkru tapi eða skemmdum á vörunni, sem stafa af leyndum göllum, gangtruflun, bilun eða stöðvun véla til hitastýringar, vélasamstæðu, einangrun og/eða hverskyns útbúnaðar gáms, skips, flutningatækis og sérhvers annars búnaðar. Að því sögðu skal farmflytjandi sýna eðlilega aðgæslu og skyldurækni við að halda frysti-/kælibúnaði á því hitabili sem segir í þessu farmskírteini (ef þess er getið) fyrir og við upphaf flutnings.

15. Gámar

(i) Takmarkalaust og án þess að þurfa tilkynna það sérstaklega til viðskiptamanns er farmflytjanda eða umboðsmönnum hans heimilt að stúfa/lesta/pakka/hlaða eða setja vöru í gáma, á tengivagna, í flytjanlega tanka, á fleti, á bretti og/eða í eða á annan svipaðan flutningsbúnað sem notaður er fyrir vöru.

Takmarkalaust og án þess að þurfa tilkynna það sérstaklega til viðskiptamanns er farmflytjanda eða umboðsmönnum hans heimilt að flytja gáma, tengivagna, flytjanlega tanka, fleti, bretti og/eða annan svipaðan flutningsbúnað á þilfari eða undir þiljum. Það gildir hvort sem farmflytjandi hefur stúfað/lestað/pakkað/hlaðið eða sett vöru í gám sjálfur eða tekið við þeim stúfuðum/lestuðum/pökkuðum/hlöðnum. Undantekning á þessu er ef viðskiptamaður hefur skriflega óskað eftir því að vara sé flutt undir þiljum.

(ii) Farmflytjandi ber ekki ábyrgð á tapi eða skemmdum á innihaldi gáms ef gámurinn var ekki fylltur, stúfaður/lestaður/hlaðinn af farmflytjanda. Viðskiptamanni ber að verja, bæta og halda farmflytjanda ósködduðum gegn sérhverju tapi, skemmdum, ábyrgð eða kostnaði sem farmflytjandi getur orðið fyrir ef slíkt tap, skemmdir, ábyrgð eða kostnaður hefur orsakast af:

(a) hvernig í gáminn var sett eða hann fylltur eða hlaðinn; eða

(b) vanhæfni innihaldsins til flutnings í gámum; eða

(c) vanhæfni eða gallaðs ástands gámsins, svo lengi sem það er ekki vegna skorts á aðgæslu farmflytjanda við að gera gáminn hæfan til þess sem hann er ætlaður; eða

(d) vanhæfni eða gallaðs ástands gámsins sem hefði komið í ljós við eðlilega skoðun viðskiptamanns á eða fyrir þann tíma sem í gáminn var sett eða gámurinn fylltur eða hlaðinn; eða

(e) pökkun frystrar/kældrar vöru sem ekki er við rétt hitastig til flutnings samkvæmt þessu skjali.

(iii) Farmflytjanda ber ekki skylda en er heimilt að opna hvaða gám sem hvenær sem er og skoða innihaldið. Farmflytjanda er heimilt að hætta við flutninginn og/eða grípa til aðgerða og/eða stofna til hverskyns eðlilegra viðbótarútgjalda til að flytja eða halda áfram flutningi eða til að fá geymslu á landi eða sjó undir þaki eða undir berum himni ef kemur í ljós að ekki er hægt er að flytja innihald gámsins eða einhvern hluta þess á öruggan eða eðlilegan hátt lengra, eða ef það felur í sér aukin útgjöld eða auknar aðgerðir. Slík geymsla eins og minnst er á hér fyrir ofan skal þá teljast sem rétt afhending samkvæmt þessu farmskírteini. Viðskiptamaður er ábyrgur fyrir því að halda farmflytjanda ósködduðum vegna hverskyns eðlilegra viðbótarútgjalda sem kunna að fylgja því.

(iv) Farmflytjandi hefur leyfi til að tæma gám í því skyni að afhenda vöru sem farmskírteini hefur verið gefið út fyrir, sem er hluti af sendingum sem safnað hefur verið í gám annað hvort af hálfu viðskiptamanns eða farmflytjanda.

(v) Vara telst vera móttekin fullsjóbúin ef vörum hefur verið stúfað/lestað/pakkað/hlaðnar eða settar í gám, á tengivagn, í flytjanlegan tank, á fleti, á bretti og/eða í eða á annan svipaðan flutningsbúnað af viðskiptavini.

(vi) Viðskiptamaður ber ábyrgð á því að skila gám sem er í eigu farmflytjanda eða hann hefur á leigu tafarlaust eða innan tilgreinds tíma þegar hann er tæmdur á athafnasvæði viðskiptamanns. Gámnum skal skilað sópuðum og þrifnum að innan á losunarstað eða þeim stað sem farmflytjandi, starfsmenn hans eða umboðsmenn tilgreina. 

Ef skil á gámnum tefjast eða gámnum er ekki skilað er viðskiptamaður ábyrgur fyrir leigu, kostnaði af þrifum, biðdagagjaldi, og öllu því tapi og öllum þeim kostnaði sem því fylgir.

16. Flutningsgjöld o.s.frv., haldsréttur/veðréttur

(i) Flutningsgjöld eru greidd af raunverulegum brúttó þunga eða máli við móttöku nema farmflytjandi velji að þau sé greidd af raunverulegum brúttó þunga eða máli við losun. Viðskiptamaður veitir upplýsingar í þessu skjali sem má nota til grundvallar til að reikna flutningsgjöld. Farmflytjandi má hvenær sem er opna hvaða gám sem er eða annan pakka og athuga, vega, mæla og virða vöruna. Ef að upplýsingar viðskiptamanns eru rangar og upp kemur sú staða þar sem greiða þarf viðbótarflutningargjald þá falla á vöruna hverskyns útgjöld vegna skoðunar, vigtunar, mælingar og virðingar vörunnar.

Fyrir skemmda eða gallaða vöru þarf að greiða óskert flutningsgjöld. Samkvæmt þessu skjali teljast óskert flutningsgjöld að fullu áunnin þegar farmflytjandi tekur við vörunni. Farmflytjandi á rétt á öllum flutningsgjöldum og öðrum gjöldum sem falla á samkvæmt þessu skjali hvort sem gjöldin hafa verið raunverulega greidd eða ekki. Einnig hefur farmflytjandi rétt á að taka við halda þeim undir hvaða kringumstæðum sem er, hvort sem skipið og/eða varan hafa tapast eða ekki.

(ii) Öll ógreidd gjöld verður að greiða að fullu og án skuldajöfnunar, gagnkröfu eða frádráttar.

Farmflytjandi getur innheimt viðbótarupphæð hjá viðskiptamannsi ef leiðrétt flutningsgjald eða gjöld eru hærri en gert var ráð fyrir. Hverskyns skekkja í flutningsgjaldi, öðrum gjöldum eða í flokkun vöru er háð leiðréttingu.

(iii) Farmflytjandi á haldrétt/veðrétt í vörunum sem og öllum þeim skjölum sem vörurnar varða fyrir öllum greiðslum/gjöldum/upphæðum sem farmflytjandi á rétt á samkvæmt þessum samningi. Þið gildir líka fyrir öllum gjaldföllnum skuldum viðskiptamanns gagnvart farmflytjanda samkvæmt öðrum samningum hvort sem samningarnir tengjast flutningi á vörum eða ekki. Einnig gildir það, án tillits til hver á rétt til þess, fyrir framlagi til niðurjöfnunar sjótóna sem og vegna kostnaðar við að innheimta þær fjárhæðir sem upp koma. Farmflytjandi hefur í þessum tilgangi heimild, og án tilkynningarskyldu gagnvart viðskiptamanni, til að selja þær á opinberu uppboði eða með einkaréttarlegum samningi.

Farmflytjandi hefur rétt á að endurheimta mismuninn frá viðskiptamanni ef ekki tekst með sölu farms að dekka gjaldfallnar greiðslur, kostnað og útgjöld sem stofnað hefur verið til.

(iv) Viðskiptamaður er ábyrgur fyrir öllum þeim útgjöldum sem fylgja því að flokka, gera við, sekkja eða lagfæra vöru og/eða umbúðir sem varan er í. Hann er ábyrgur fyrir því að safna saman lausum farmi og/eða innihaldi pakka.

(v) Viðskiptamaður getur ekki tekið vöru eftir fermingu vörunnar nema með samþykki farmflytjanda og gegn greiðslu óskertra flutningsgjalda og bóta fyrir hverskyns skaða sem farmflytjandi kann að verða fyrir vegna þess að vara er fjarlægð án samþykkis.

(vi) Viðtakandi og/eða eigandi vörunnar þarf að greiða öll gjöld vegna vörunnar eftir að hún fer úr búnaði skips. Það á við um hverskyns skipagjöld, geymslugjöld, hafnargjöld, tolla og gjöld, bryggjugjöld sem og önnur gjöld.

(vii) Nýti farmflytjandi sér rétt sinn samkvæmt þessari grein ber viðskiptamanni að verja, bæta og halda framflytjanda ósködduðum vegna hverskyns kostnaðar sem því kann að fylgja.

17. Ákvæði um beggja sök á árekstri

Viðskiptamaður ábyrgist að greiða farmflytjanda ef að flutningsskipið lendir í árekstri við annað skip vegna vanræsklu hins skipsins (hverskyns aðgerða, vanrækslu eða mistaka við siglingu eða stjórn flutningsskipsins). Ef að farmflytjandi er ekki eigandi og vörslumaður flutningaskipsins ábyrgist viðskiptamaður að greiða til framflytjanda sem umboðsmanns eiganda og/eða þurrleigutaka flutningsskipsins Viðskiptamaður ábyrgist að greiða fjárhæð sem nægir til að bæta farmflytjanda og/eða eiganda og/eða þurrleigutaka flutningsskipsins allt það tap eða alla þá ábyrgð gagnvart skipinu sem ekki flytur vöruna, eða gagnvart eigendum þess. Það er að því að marki sem tapið eða ef ábyrgðin er tap eða skemmdir eða hverskyns krafa viðskiptamanns sem er þarf að greiða eða er greidd af hendi skipsins sem er ekki að flytja vöruna eða eigenda þess. Skipið sem flytur ekki vöruna eða eigendur láta mæta hluta kröfu sinnar á hendur flutningsskipinu, eigendum þess, þurrleigutaka eða farmflytjanda. Þetta á einnig við þegar eigendur, stjórnendur eða umráðamenn skips eða skipa eða annarra hluta en árekstrarskipanna eða -hlutanna (eða til viðbótar við þau) eiga í sök í máli varðandi árekstur, snertingu, strand eða önnur slys sem kunna að gerast.

18. Samtjón

Samtjón skal jafna niður og greiða í samhljóðan við York-Antverpen reglur frá 1994 í hvaða eða stað sem farmflytjandi velur. Ekki skiptir máli hvort yfirlýsingin kemur frá farmflytjanda eða af undirverktaka farmflytjanda. Ef farmflytjandi krefst þess skal viðskiptamaður leggja fram innborgun eða aðra tryggingu sem farmflytjandi telur vera nóg fyrir áætluðu samtjónsframlagi vörunnar fyrir afhendingu vörunnar. Það gildir hvort sem viðskiptamaður hafði fengið tilkynningu um haldsrétt/veðrétt farmflytjanda eða ekki við afhendingu vörunnar. Farmflytjandi er ekki skuldbundinn til að nýta veðrétt fyrir samtjónsframlagi til handa viðskiptamanni. Komi til þess, þarf að greiða fullt gjald fyrir björgun af hálfu björgunarskips sem er í eigu eða rekstri farmflytjanda rétt eins og björgunarskipið hefði tilheyrt ótengdum aðila.

Ef um samtjón er að ræða og farmflytjandi er ekki ábyrgur lögum samkvæmt samningi eða á einhvern annan hátt og það verður slys, hættuástand, skemmdir eða stórtjón fyrir ferð eða að henni lokinni vegna hvers kyns orsaka, hvort sem það er vegna vanrækslu eða einhvers annars, þurfa sendandi og farmflytjandi að greiða hverskyns tap, tjón eða útgjöld sem af samtjóninu leiða. Þeir þurfa einnig að greiða björgunarlaun og sérstök útgjöld vegna varanna.

19. Eldsvoði

Ef upp kemur hverskyns eldsvoði er farmflytjandi ekki ábyrgur fyrir því að svara fyrir eða bæta neitt tap eða skemmdir á vöru hvenær sem það verður. Gildir það þótt það verði fyrir eða í fermingu eða eftir affermingu úr skipinu. Þetta gildir ekki ef eldsvoðanum er valdið af ásetningi eða gáleysi farmflytjanda.

20. Farmflytjandi ræður hleðslu

(i) Það má hlaða vöru á þilfar og án takmörkunar á skutpall, hvalbak, þilfarshús, hlífðarþilfar, farþegarými, eldsneytisrými eða annað yfirbyggt rými þar sem venja er að flytja vöru án þess að tilkynna það viðskiptamanni. Varan telst þá í öllum tilgangi, þ.m.t. samtjóni, vera flutt undir þiljum. Um slíkan flutning á vörum sem þannig er komið fyrir gilda Haagreglurnar og þegar við á US COGSA eins og tekið er fram í þessu skjali.

(ii) Farmflytjandi ber ekki ábyrgð á hverskyns tapi eða skemmdum sem til koma í flutningi á sjó á gámum eða vörum sem eru fluttir/ar á þilfari á áhættu sendanda eða viðskiptamanns, eins og skal tekið fram á forsíðu þessa skjals. Þá skiptir ekki máli hvort þær orsakast af óhaffærni, vanrækslu eða hverskyns öðrum atvikum.

(iii) Viðskiptamaður ber fulla ábyrgð á flutningi lifandi dýra og jurta. Farmflytjandi ber enga ábyrgð á meiðslum, veikindum, dauða, töfum eða hverskyns eyðileggingu ef um flutning á lifandi dýri er að ræða. Það gildir jafvel þótt aðgerðir, vanefndir eða vanræksla farmflytjanda eða óhaffærni hafi valdið eða átt þátt í slíku. Gildir það einnig ef um óhæfni hverskyns skips, fars, flutningatækis, gáms eða annars á hvaða tíma sem er veldur eða á þátt í ofangreindu. 

21. Hættuleg vara

(i) Viðskiptamaður verður að gefa farmflytjanda fyrirfram skriflega tilkynningu eigi að flytja vöru sem er hættuleg, eldfim, geislavirk eða spillandi eðlis. Viðskiptamaður ábyrgist það sem og að merkja vöruna og gáminn eða aðrar umbúðir eins og krafist er í þeim lögum eða reglugerðum sem eru í gildi á meðan á flutningi stendur.

(ii) Vöru skal pakkað þannig að varan þoli venjulega áhættu í flutningi með tilliti til eðlis hennar og viðskiptamaður skuldbindur sig til að sjá til þess og að farið sé að öllum þeim lögum og reglugerðum sem eru í gildi á meðan á flutningi stendur.

(iii) Ef að kröfum málsgreina (i) og (ii) er ekki fullnægt skal viðskiptamaður verja, bæta og halda farmflytjanda ósködduðum gegn hverskyns tapi, skemmdum eða kostnaði sem kann að fylgja því hvers vegna varan er boðin til flutnings og hvernig hún var meðhöndluð og flutt af farmflytjanda.

(iv) Leyfilegt er að afferma, eyða eða gera skaðlausa án bóta vöru sem er eða verður einhvern tímann hættuleg, eldfim, geislavirk eða spillandi hvar eða hvenær sem er. Hafi viðskiptamaður ekki tilkynnt farmflytjanda um eðli hennar samkvæmt (i) lið hér að framan er farmflytjandi engan veginn skuldbundinn því að leggja neitt til samtjóna vegna slíkrar vöru. 

22. Tilkynning og afhending

(i) Ef aðili á að tilkynna komu vörunnar þarf þess að vera getið í þessu skjali og eru það eingöngu upplýsingar fyrir farmflytjanda. Ef ekki er getið um neinn slíkan aðila í þessu skjali er farmflytjandi ekki ábyrgur og samkvæmt þessu skjali leysir það viðskiptamann ekki undan neinni skuldbindingu.

(ii) Í þeim tilfellum þar sem flutningurinn sem þetta farmskírteini fjallar um er frá höfn til hafnar er farmflytjanda frjálst að afferma vöruna eða hluta hennar. Farmflytjandi þarf ekki að tilkynna affermingu vörunnar eða einhvers hluta hennar jafnhraðan og að henni kemur á hvaða hafnarbakka, far eða stað sem er á hvaða tíma sem er og hvaða dag sem er. Ef einhver er ábyrgð farmflytjanda hvað vöruna eða þeim hluta sem er affermdur varðar þá lýkur henni að fullu við affermingu. Það gildir þrátt fyrir aðrar venjur í höfninni og þrátt fyrir hverskyns gjöld, álögur eða annan kostnað sem er þegar gjaldfallinn eða kann að gjaldfalla. Slík afferming er ígildi raunverulegrar afhendingar.

(iii) Ef ábyrgð farmflytjanda er einhver þegar flutningur er fjölþáttaflutningur samkvæmt þessu farmskírteini lýkur ábyrgðinni að fullu þegar varan kemur til afhendingarstaðar. Er það skylda viðskiptamanns að taka við vörunni um leið og hún kemur til afhendingarstaðar.

23. Málmvörur

Þar sem orðalagið „að því er virðist í góðu lagi og ástandi“ er notað í þessu farmskírteini með vísan til járn, – stál eða málmframleiðsluvörur þýðir ekki að við móttöku hafi varan verið laus við sjáanlegt ryð eða raka. Hægt er að gefa út nýtt farmskírteini þar sem framangreindri skilgreiningu er sleppt og allar þær athugasemdir um ryð eða raka skráðar sem geta komið fram á kvittunum stýrimanns eða talningamanns, óski sendandi eftir því.

24. Bandarísk gildisákvæði

(i) Þetta farmskírteini lýtur lögum Bandraíkjanna um vöruflutninga á sjó (1936) (US COGSA) ef að flutningur felur í sér til, frá eða um höfn í Bandaríkjum Norður-Ameríku. Ákvæði þeirra eru felld inn í þetta skjal og skulu gilda á meðan flutningur fer frám á sjó (utan þess er segir í 20. grein (ii)) sem og allan tímann meðan varan er í vörslu farmflytjanda eða undirverktaka hans á hafnarbakka, ýmist fyrir fermingu eða eftir affermingu eftir því sem við á.

(ii) Á meðan vara er í Bandaríkjum Norður-Ameríku utan losunarstað skips og er ekki í raunverulegri vörslu farmflytjanda ber farmflytjandi enga ábyrgð, sama hver hún er, á skemmdum eða töfum á vörunni. Við þær aðstæður starfar farmflytjandi einungis sem umboðsmaður við að útvega flutning hjá aðila (eins eða fleiri) samkvæmt venjulegum skilmálum og skilyrðum slíks þriðja aðila. Ef kemur til þess að farmflytjanda er einhverjum ástæðum synjað um réttinn til að starfa sem slíkur umboðsmaður verður ábyrgð hans á tapi, skemmdum eða töfum vörunnar ákvörðuð í samræmi við 6., 7., 9 og 10. grein þessa skjals. 

(iii) Þegar almennur farmflytjandi sem ekki rekur skip (non-vessel operating common carrier (NVOCC)) eða söfnunarumboðsmaður sem NVOCC tekur við þessu farmskírteini og gerir síðar aðra flutningasamninga við þriðja aðila er viðkomandi ábyrgur fyrir því að allir flutningasamningar sem hann gerir vegna vörunnar sem þetta farmskírteini fjallar um. Hann er ábyrgur fyrir því að allir flutningasamningar sem gerðir eru vegna vörunnar feli í sér skilmála og skilyrði þessa farmskírteinis og sé í samræmi við gjaldskrár farmflytjanda, þar sem nauðsynlegt er eða NVOCC, sem leggja þarf fyrir viðkomandi stjórnvöld.

Ef að framangreindur NVOCC leggst á að falla atriðin inn í skjalið fellst hann á að verja, bæta og halda farmflytjanda, starfsmönum, umboðsmönnum og undirverktöum hans ósködduðum gangvart öllum afleiðingum.

(iv) Ábyrgð farmflytjanda og/eða skipsins fer ekki fram úr upphæðinni sem tilgreind er í 7. grein (iii) skjals eins og heimilað er í US COGSA. Það gildir nema verðmæti vörunnar hafi verið skráð á forsíðu skjalsins og viðbótarflutningsgjöld hafi verið greidd af skráðu verðmæti, ef þess er krafist.

25. Gildi

Ef einhver ákvæði þessa skjals eru ekki í samræmi við gildandi alþjóðasáttmála eða þau landslög sem samningurinn verður að lúta eru ákvæði þess dauð og ómerk, að því marki en ekki frekar.

26. Lögsaga og lög

Íslensk lög gilda um þennan samning sem felst í þessu farmskírteini og hverskyns deilumál sem rísa samkvæmt honum. Eina undantekning er það sem kemur fram í 24. grein um bandarísk gildisákvæði.

Ath: Ofangreindur texti er íslensk þýðing á flutningsskilmálum Icetransport í fjölþáttaflutningum (Combined Transport) og skyldi eitthvað bera þá milli þá gildir enski frumtextinn.